<data:blog.title/> <data:blog.pageName/>

รายการรับ จ่ายเงินสด

ในการดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกร ย่อมมีการจ่ายเงินสดเป็นประจำ อาจจะมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร ดังนั้นกลุ่มเกษตรกรจึงต้องมีสมุดเงินสดเพื่อบันทึกรายการเงินสดที่เกิดขึ้น เพื่อให้ทราบจำนวนเงินสดรับ เงินสดจ่ายที่มาจากแหล่งใดบ้าง และเงินสดคงเหลือประจำวัน โดยการรายการรับ – จ่ายที่เกิดขึ้นอยู่เสมอในกลุ่มเกษตรกร คือ
รายการรับเงินสด
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- ค่าหุ้น
- รับชำระหนี้จากลูกหนี้เงินกู้ ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ค่าบริการ
- ค่าบริการต่าง ๆ (ที่รับเป็นเงินสด)
- เงินรับฝากจากสมาชิก (ออมทรัพย์ ประจำ)
- ขายสินค้าเป็นเงินสด
- รับเงินกู้จากเจ้าหนี้เงินกู้
- เงินฝากธนาคาร (ถอนเงินฝากจากธนาคาร)
รายการจ่ายเงินสด
- ซื้อสินค้าเป็นเงินสด
- จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก
- จ่ายเงินซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ คอมพิวเตอร์
- จ่ายเงินชำระหนี้ค่าสินค้าให้เจ้าหนี้
- จ่ายค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ เช่น เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์
- เงินฝากธนาคาร (นำเงินเงินสดฝากธนาคาร)

ข้อมูลจาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]

<< หน้าแรก