<data:blog.title/> <data:blog.pageName/>

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินสด

เพื่อควบคุมการรับ จ่ายเงินสดและการเก็บรักษาเงินสดให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม รัดกุมโดยกลุ่มเกษตรกรต้องกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินของกลุ่มเกษตรกรในเรื่องต่อไปนี้
1. การรับเงินทุกกรณี จะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงินทุกครั้งว่าเป็นการรับเงินค่าอะไร จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เขียนรายการและจำนวนเงินให้ถูกต้องชัดเจน ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจหน้าที่รับเงิน มอบต้นฉบับให้แก่ผู้ชำระเงิน หากการเขียนจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงินผิดพลาดให้ยกเลิกใบเสร็จรับเงินฉบับนั้น ให้เย็บต้นฉบับใบเสร็จที่ยกเลิกกับสำเนาใบเสร็จที่ยกเลิกไว้ด้วย แล้วเขียนใบเสร็จรับเงินขึ้นใหม่ให้ถูกต้อง
2. การจ่ายเงินทุกกรณี ต้องมีเอกสารการเงินของผู้รับเงินประกอบการจ่ายเงินทุกรายการและให้ผู้มีอำนาจจ่ายลงลายมือชื่อก่อน เอกสารประกอบการจ่ายนี้จะต้องเป็นเอกสารที่ถูกต้องสมบูรณ์จ่ายเพื่อกิจการของกลุ่มเกษตรกรอย่างแท้จริง ระบุสถานที่ วันเดือน ปีที่รับเงิน ประเภทหรือรายการเงิน
3. การเก็บรักษาเงินสด กลุ่มเกษตรกรต้องมีการกำหนดผู้มีอำนาจหน้าที่ในการเก็บรักษาเงินสด สถานที่ที่ปลอดภัย จำนวนเงินขั้นสูงที่เก็บรักษาได้ เงินส่วนที่เกินให้นำฝากธนาคารทันทีหรืออย่าช้าวันรุ่งขึ้นหรือวันแรกที่เปิดทำการในกรณีที่ไม่มีธนาคารในท้องถิ่น หรืออาจกำหนดมาตรการควบคุมรักษาเงินสดเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นตามความเหมาะสม และเพื่อให้การดำเนินการงานสอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดี

ข้อมูลจาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]

<< หน้าแรก