<data:blog.title/> <data:blog.pageName/>

ขั้นตอน/วิธีการบันทึกบัญชีในสมุดเงินสด

1. การรวบรวมเอกสารหลักฐาน ดำเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้จากการ จดบันทึกรายการการเงินที่เกิดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรในใบสำคัญต่าง ๆ ทั้งที่เป็นเอกสารจากบุคคลภายนอก ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือใบเบิกเงินกรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด และบุคลคลภายใน ซึ่งได้แก่ ใบเบิกเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีในสมุดเงินสด
2. บันทึกรายการในสมุดบัญชีเงินสด โดยปกติสมุดเงินตามแบบในระบบของกลุ่มเกษตรกร แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านซ้ายหรือ เดบิต สำหรับบรรทุกรายการรับเงินสด ด้านขวาหรือ
เครดิต สำหรับบันทึกรายการจ่ายเงิน .ให้นำหลักฐานที่รวบรวมทำการบันทึกรายการในสมุดเงินสดให้เป็นปัจจุบัน แยกตามประเภทรายการ เช่น ใน 1 วันทำการ มีรายการใบเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ หลายฉบับให้สรุปค่าใช้จ่ายในชื่อบัญชี “ค่าเบี้ยเลี้ยง” เป็นจำนวนเงินทั้งหมดลงในใบสำคัญจ่าย 1 ใบ หลังจากนั้นนำยอดจำนวนเงินในใบสำคัญจ่ายลงบันทึกในสมุดเงินสดในด้านเงินสดจ่าย เป็นต้น
3. เมื่อสิ้นวันทำการให้รวมยอดจำนวนเงินทั้งด้านรับและด้านจ่าย หลังจากนั้น นำยอดเงินรวมทางด้านรับ บวกกับยอดเงินคงเหลือยกมา แล้วแสดงยอดรวมทั้งสิ้น เมื่อได้ยอดแล้วแล้วนำมาหักกับยอดรวมด้ายจ่าย ผลต่างที่ได้เป็นยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน ไห้แสดงไว้เป็นรายการ “ เงินสดคงเหลือ ยกไป” จะทำให้ทั้งสองด้าน คือ ด้านรับและด้านจ่ายมียอดรวมจำนวนเงินทั้ง 2 ด้านเท่ากัน

ข้อมูลจาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]

<< หน้าแรก