<data:blog.title/> <data:blog.pageName/>

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารก่อนการบันทึกบัญชีเงินสด

1. รายการรับเงินสด
-ต้นฉบับให้ผู้ชำระเงิน
สำเนาที่ 1 ฉีกใช้เป็นเอกสารประกอบการลงบัญชี
สำเนาที่ 2 ติดเล่มไว้เป็นหลักฐานของผู้เก็บรักษาเงิน
-จัดทำใบสำคัญรับสรุปยอด ณ สิ้นวันทำการตามประเภทรายการ
-บันทึกบัญชีในสมุดเงินสด

2. รายการจ่ายเงินสดกรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน
-จัดทำใบเบิกเงินพร้อมระบุรายละเอียดการจ่ายเงิน.ให้ครบถ้วน
-จัดทำใบสำคัญจ่ายสรุปยอด ณ สิ้นวันทำการตามประเภทรายการ
-บันทึกบัญชีในสมุดเงินสด

รายการจ่ายเงินสดกรณีมีใบเสร็จรับเงิน
-ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากบุคคลภายนอกเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จ
-จัดทำใบสำคัญจ่ายสรุปยอด ณ สิ้นวันทำการตามประเภทรายการ
-บันทึกบัญชีในสมุดเงินสด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]

<< หน้าแรก